decor

Shareholding

Komunikaty dla akcjonariuszy:

2023◊ W dn. 22.06.2023 odbyło się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A., w wyniku którego zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz zostało udzielone absolutorium komplementariuszowi Spółki.◊ W dniu 22.06.2023 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zakopiańskiej 41 w Warszawie o g. 11:00 odbędzie się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A. z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
6) wolne wnioski.
2022◊ W dn. 28.06.2022 odbyło się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A., w wyniku którego zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2021 oraz zostało udzielone absolutorium komplementariuszowi Spółki.◊ W dniu 28.06.2022 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zakopiańskiej 41 w Warszawie o g. 10:00 odbędzie się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A. z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
6) wolne wnioski.
 2021◊ W dn. 24.06.2021 odbyło się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A., w wyniku którego zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz zostało udzielone absolutorium komplementariuszowi Spółki.◊ W dniu 24.06.2021 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zakopiańskiej 41 w Warszawie o g. 10:00 odbędzie się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A. z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
6) wolne wnioski.◊ W dn. 28.02.2021 został utworzony elektroniczny rejestr akcjonariuszy Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A. zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych z 30 sierpnia 2019. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 100.
W związku z powyższym akcje Spółki w formie dokumentu z mocy prawa utraciły swoją ważność.
 2020◊ W dn. 15.06.2020 odbyło się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A., w wyniku którego zatwierdzone zostało sprawozdanie Zarządu oraz      Sprawozdanie finansowe za rok 2019, udzielone absolutorium komplementariuszowi Spółki a także został wybrany podmiot, mający prowadzić        elektroniczny rejestr akcjonariuszy zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z 30 sierpnia 2019.◊ W dniu 15.06.2020 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zakopiańskiej 41 w Warszawie o g. 11:00 odbędzie się ZWZA Spółki Vision Group Sp. z o.o. S.K.A. z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r.do 31 grudnia 2019 r.,
5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
6) wybór podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych z 30 sierpnia 2019.
7) wolne wnioski.


Informacje rejestrowe

Nr KRS: 0000368032
NIP: 7010103001
Regon: 141257630
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 120000,00 PLN
Adres siedziby: ul. Jana Pawła Woronicza 31/254, 02-640 Warszawa
Telefon/fax: +48 22 749 13 13